Olimpiāde ISMA-Intelekts informātikā

2. aprīlī 313. telpā notiks Informātikas olimpiāde.

Olimpiādē var piedalīties 11. – 12. klašu skolēni.

Skolēniem būs jāparāda savas prasmes pareizi strādāt ar datoru MS Office programmās: MS Word, MS Excel un MS PowerPoint.

Olimpiādes uzdevumus katrs skolēns veic, izmantojot skolas datoru un to programmatūru, kura ir skolas rīcībā.

1. Olimpiādes mērķis: sekmēt skolēnu praktiskā darba iemaņas un prasmes moderno informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanā informācijas iegūšanā, apstrādē un veidošanā, kas nepieciešamas daudzveidīgās dzīves situācijās un citu mācību priekšmetu apguvē.

2. Olimpiādes uzdevumi:

  • padziļināt skolēnu zināšanas informātikā;
  • attīstīt skolēnu patstāvīgā darba prasmes;
  • rosināt skolēnus radošai darbībai.

3. Olimpiādes saturs:
Tests
– teorijas jautājumu pārbaude.
MS Word – teksta datnes noformēšana pēc parauga un dotajiem noteikumiem; teksta rediģēšana; attēlu, formulu ievietošana un formatēšana; tabulu veidošana un formatēšana.
MS Excel – aprēķini izklājlapu tabulās, tabulu veidošana un formatēšana.
MS PowerPoint – prezentāciju izveide.

4. Olimpiādi organizē un vada ISMA informātikas metodiskā komisija. Pienākumu sadale notiek pēc savstarpējās vienošanās starp metodiskās komisijas vadītāju un vidusskolas Premjers informātikas skolotājiem un ISMA pasniedzējiem.