ISMA VIDUSSKOLAS ,,PREMJERS” KARJERAS IZGLĪTĪBAS DARBA PLĀNS 2020./2021.m.g.

LAIKS PASĀKUMS / AKTIVITĀTE MĒRĶAUDITORIJA
08. Karjeras Izglītības programmas izstrāde pamatskolai un vidusskolai. Skolas pedagogi.
08. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna izveide 2020./2021.m.g. Skolas pedagogi
08. Karjeras izglītības iekļaušana klases audzinātāju darba kalendārajos plānos. Skolas klašu audzinātāji.
08. Karjeras izglītības iekļaušana mācību priekšmetu kalendārajos plānos. Skolas prieksmetu skolotāji.
09. Mācību priekšmetu skolotāju un klašu audzinātāju sanāksme veltīta Karjeras izglītībai ISMA vidusskolā ,,Premjers” Skolas pedagoģiskais kolektīvs.
09. ISMA vidusskolas ,,Premjers” Karjeras izglītības centra informācijas izvietošana skolas mājas lapā. Skolas pedagoģiskais kolektīvs, skolēni, vecāki.
09. Karjeras izglītības informatīvā stenda izvietošana ISMA ,,Premjers” skolas telpās. Skolas pedagoģiskais kolektīvs, skolēni, vecāki.
09. ,,Karjeras nedēļas” plāna izveide. Skolas pedagoģiskais kolektīvs, skolēni, vecāki.
09. Ekskursiju dienas ietvaros - ,,Mana nākamā darba vieta, mana nākamā profesija” 1.-12.kl. skolēni
10. Absolventu tālākizglītības apkopojums. 9.-12. kl. skolēni.
10. Skolēnu anketēšana ,, Manas intereses un vaļasprieks – kā profesija.” Dalība ārpusskolas interešu nodarbībās.” 1.-9. kl. skolēni.
10. Skolēnu anketēšana ,,Skolēnu darbs vasarā” (aizpilda anketas tie skolēni, kuri vasarā strādāja). 10.-12. kl.skolēni.
10. “Mārtiņdienas tirdziņš” - pirmās iemaņas pārdevēja profesijā. 1.-4. klašu skolēni.
10. Skolēnu vecāku anketēšana – kādās papildus nodarbībās skolā vēlētos vecāki iesaistīt savus bērnus. 1.-9. kl. skolēni.
10. Audzināšanas stundas Karjeras izglītības jautājumos. Skolas klašu audzinātāji.
27.10. Tavai karjerai. Karjeras nedēļas tiešsaistes diskusija jauniešiem, lai uzzinātu, kas var palīdzēt pieņemt karjeras lēmumus. (spied šeit) 7.-12. kl. skolēni.
27.10. Tiešsaistes nedēļas diskusija vecākiem. ,,Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?” Skolēnu vecāki.
28.10. Tiešsaistes Karjeras nedēļas diskusija jauniešiem: ,,Uzklausi, padomā un izlem pats!” 7.-12. kl. skolēni.
11. Publiskās runas konkurss: ,,Nāk rudens apgleznot Latviju.” 7., 10.-12. klašu skolēni.
11. Info skolēniem par ,,Skautu un gaidu kustība” (spied šeit) 7.-9. kl. skolēni.
11. Info skolēniem par Jaunsardzes centru. (spied šeit) 7.-9. kl. skolēni.
12. ,,Jaungada uzruna saviem klasesbiedriem” 10.-12.kl. skolēni
01. Lekcija skolotājiem Swedbank programma ,,Dzīvei gatavs”(lekcijas, ekskursijas, tiešsaistes). Skolas pedagogi.
01. Anketēšana ( kas mani interesē) pašizpētes tests par turpmākās izglītības un profesijas izvēli 11.-12. klasēs. Pašizpētes testa rezumējums. 11. -12. kl. skolēni.
01. E-materiāls skolēniem un vecākiem par augstākās izglītības iespējām ISMA un citās augstskolās. 11.-12. kl. skolēni.
01. Skolēnu informēšana par ,,Ēnu dienas 2021.”norisi. 9.-12.kl. skolēni.
10.02. ,,Ēnu diena” uzņēmumos. 9.-12.kl. skolēni.
02. Audzināšanas stundas par CV, Motivācijas vēstules izveidošanu. Profesiju klasifikators, darba sludinājumi, intervijas. 10.-12.kl. skolēni.
02. KI_ Audzināšnas stundu ietvaros projekts 10. - 12.kl. ,,Mans karjeras plāns”( iepazīšanās ar ISMA augstskolas mācību programmām. 10.-12.kl. skolēni
02. ISMA ,,Premjers” jubilejas ietvaros tikšanās ar skolas bijušajiem absolventiem. 9.-12.kl. skolēni.
06.-28.02. Dalība izstādē ,,Skola 2021.” 9.-12.kl. skolēni.
03. Audzināšanas stundu ietvaros projekts 9., 10., 11., 12. klasei “Mans karjeras plāns”. ( plāna izstrāde, 9. klases skolēnu anketēšana, vecāku anketēšana, skolas mācību daļas vadītājas iepazīstina skolēnus un vecākus ar ISMA vidusskolas ,,Premjers” vidusskolas programmām.” 9.-12.kl. skolēni.
03. Mācību priekšmetu nedēļa – MATEMĀTIKA. Tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, kuru profesija cieši saistīta ar matemātikas zināšanām. 10.-12. kl. skolēni
03. Starptautiskā sieviešu diena – Info materiāli, doc. filmas,, Ievērojamas sievietes pasaulē mūsdienās.” 10.-12. kl. skolēni.
04. Info skolēniem “Prakse.lv” seminārs. 7.-11. kl. skolēni.
04. Saruna 7.-11.klašu skolēniem un vecākiem par darba iespējaām vasarā ar NVA pārstāvi. 7.-11. kl. skolēni un vecāki.
04. ISMA ,,Premjers” talantu konkurss. Darba iespējas attīstot savu talantu. 1.-12. kl. skolēni.
05. Pieredzes stāsti - ,,Pirmie darba soļi” - sarunas zoom ar skolēniem par darba pieredzi vasarā un mācību apvienošanu ar darbu. 7.-11. kl. skolēni
06. Mācību priekšmetu un klašu audzinātāju sanāksme par 2020./2021.m.g. KI veiktajiem darbiem, to vērtējums un turpmākie uzdevumi KI darbā 2021./2022.m.g. Skolas pedagogi.
Mācību gada laikā Informācijas nodošana skolēniem skolas e-klasē, skolas mājas lapā par dažādām karjeras attīstības aktualitātēm Rīgā.  
Mācību gada laikā Skolēnu informēšana par iespēju saņemt individuālās karjeras konsultācijas NVA. Konsultāciju organizēšana.  
Mācību gada laikā Skolotāju kursu, semināru un supervīziju apmeklējums saistībā ar karjeras izglītību un kompetenču pieeju.  
Mācību gada laikā Ārpusstundu pasākumi (projekti, tikšanās, lomu spēles, vecāku sapulces, ekskursijas, u.c.) saistībā ar karjeras izglītību.  
Mācību gada laikā Tikšanās ar dažādiem sabiedrībā zināmiem cilvēkiem profesiju pārstāvjiem.  
Mācību gada laikā Karjeras izglītība tiek īstenota, izmantojot dažādas darba organizācijas formas — mācību priekšme- tu stundas, klases stundās, skolas pasākumos.